Salgs- og leveringsbetingelser - Grogreen

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for E. Marker A/S

 

 

1.        Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem E. Marker A/S og køber. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra E. Marker A/S’ side.

 

2.        Tilbud og ordrebekræftelse

E. Marker A/S’ tilbud er gældende i 30 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet.

Oplysninger i brochurematerialer og produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser hertil.

En ordre er først bindende for E. Marker A/S, når E. Marker A/S’ ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være E. Marker A/S’ i hænde senest 1 uge efter ordrebekræftelsens dato.

 

3.        Priser og betalingsbetingelser

Prisliste for E. Marker A/S er angivet i danske kroner, hvortil yderligere skal lægges moms,  afgifter og fragt.

Fragt afregnes efter gældende fragtprisliste.

Fragtprisen tillægges gebyr for ADR levering (350 kr.), handling (85 kr.) og selvafhentning fra lager (85 kr.)

Paller: EUR: 65 kr. – 1/2: 30 kr. – 1/4: 30 kr.

Der tages forbehold til pris- og afgiftsstigninger i forhold til E. Marker A/S’ prisliste, idet priser kan ændres uden forudgående varsel.

Ved salg af gødningsprodukter/ukrudtsmidler pålægges kvælstofafgift/giftskat.

Tilbud er betinget af ordrebekræftelse fra E. Marker A/S og kreditgodkendelse for køber. Der byttes ikke paller. Pris for Euro paller tillægges ved levering af bigbags.

Betalingsbetingelser er netto kontant efter modtagelse af faktura, medmindre andet særskilt er aftalt i ordrebekræftelse.

Betaler køber ikke i rette tid og skyldes forsinkelsen ikke E. Marker A/S’ forhold, er E. Marker A/S berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 2% pr. påbegyndt måned, og til at  opkræve  betaling  for  alle  fakturerede  og  leverede  varer et  tidligere aftalte kreditbetingelser.

4.        Levering

 Leveringstiden fastsættes individuelt enten i tilbud eller i ordrebekræftelse fra E. Marker A/S.

Medmindre andet er skriftligt meddelt af E. Marker A/S er levering ab Padborg (selskabets forretningsadresse).

Græsfrø leveres dog ab Hunsballes lager i 7500 Holstebro.

 

5.        Forsinkelse

Såfremt E. Marker A/S ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke indenfor denne frist, er køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret, direkte tab. Herudover kan køber ikke rejse krav mod E. Marker A/S som følge af forsinkelsen.

 

6.        Undersøgelsespligt og reklamationer

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at foretage en grundig undersøgelse af leverancen. Reklamationer over eventuelle fejlekspeditioner og mængdedifferencer skal være E. Marker A/S i hænde inden leverancen tages i brug og senest dagen efter levering.

I tilfælde af manglende kolli, skade/fragtskade på det leverede, skal påføres af køber på fragtbrev straks ved levering.

Reklamationer over forhold, der kan ses på varen (artsforveksling, eller andet indhold end anført på emballagen) skal meddeles E. Marker A/S straks efter at det forhold, der giver anledning til reklamationen, er eller burde være konstateret.

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og kun senest 1 uge efter modtagelsen. Returvarer skal være i ubrudt, original emballage og returfragt er for købers regning.

 

7.        Ansvarsbegrænsning – produktansvar

E. Marker A/S kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden.

E. Marker A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang E. Marker A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde E. Marker A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod E. Marker A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af E. Marker A/S’ leverancer.

E. Marker A/S har produktansvar overfor leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager E. Marker A/S sig intet produktansvar.

 

8.        Ansvarsfrihed – force majeure

 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

9.        Ejendomsforbehold

E. Marker A/S beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af E. Marker A/S på købers vegne.

Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal produktet forsikres af køber og bevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden E. Marker A/S’ samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

 

10.     Delvis ugyldighed

Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

 

11.     Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres efter dansk ret og skal indbringes for retten ved E. Marker A/S’ værneting.

Find forhandler